Imprint

Verantwoordelijk voor de inhoud

René Mansveld
Hauptstraße 45
37627 Arholzen
Duitsland
Tel.:
Email:
Bel. nr.:
+49 176 91498376

2331 03112801859

Auteursrechten

© 1992-2024 Spider IT Deutschland. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat de auteur met opzet of grove nalatigheid schuld bestaat.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Referenties en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor hem was om dit te doen om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen onze eigen website, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussiefora, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud kan extern toegankelijk zijn. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur spant zich in om de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video reeksen en teksten.
Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. De conclusie dat merken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet alleen op basis van de loutere vermelding worden getrokken!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden om niet uitdrukkelijk gevraagde informatie te verzenden, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spammails.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke rechtssituatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.